fbpx

Language

  • Norsk Bokmål
  • English
  • 日本語
  • 中文 (中国)

Om oss

Om oss

Codfarmers er resultatet av ett omfattende evalueringsprosjekt over de siste årene hvor man har sett på mulighetene for å gjøre en industriell satsning på Torsk igjen. Konklusjonen av forprosjektet ble att man konkluderte med at forutsetningene for å bygge opp denne industrien aldri har vært bedre basert på hovedfaktorene genetikk, kvalitet og marked. 

Vår klare strategi er att vi må ta del i hele verdikjeden for å ha kontroll på prosessene samt sikre bedre marginer, største eier er Sirena Group som er en global aktør med hovedsete i Danmark og kontorer, lager og fabrikker i UK, Nederland, Tyskland, USA, Canada og Kina. 

Dette resulterer i att produksjon og marked vil jobbe sammen fra dag en for å bygge opp stabile forutsetninger i alle ledd, vi har i dag god kontroll for å imøtekomme en solid industriell vekst de neste årene. 

Vi har knyttet til oss solid kompetanse og er i ferd med å bygge opp en organisasjon som vil bli ledet av Daglig Leder Rune Eriksen, vi har også ett godt styre med relevant kompetanse innenfor de fagfelt som er viktig for å konstruktivt utvikle selskapet. Styret består i dag av Boe Spurre, Marit Solberg, Christian Riber og Eldar Eilertsen. 

Vi samarbeider med en mengde fagmiljøer og eksterne samarbeidspartnere for sammen kunne skape de beste forutsetningene for å lykkes og vi ser att vi har klart å få en entusiasme blant interne og eksterne samarbeidspartnere som gjør oss trygge på fremtiden.

Vi gleder oss til fremtiden! 

Visjon

Visjon

Det er svært gode resultater og man har de siste årene gjort flere forsøk og produsert Torsk av god kvalitet, i korte trekk så er kvaliteten på det genetiske materiale svært godt i kombinasjon med att etterspørselen etter torsk i markedet er økende. 

Markedet etterspør stabile leveringer av fersk torsk noe som kan løses med oppdrett, det er også ett faktum at villfiskbestanden er under press og man ser dramatiske kutt i torskekvotene globalt. 

Sjansen for å lykkes med lønnsomt torskeoppdrett har aldri vært større enn den er nå

Historisk om torskeoppdrett

Historisk om torskeoppdrett

Torskeoppdrett har ikke vært synonymt med suksess i Norge. 

Tidlig på 2000-tallet var det flere som var optimister med tanke på oppdrett av torsk, og både staten og private aktører brukte milliarder av kroner i god tro på at dette skulle bli en permanent og suksessrik ordning. Men de fleste falt raskt av, ofte med svært store økonomiske tap, og det ble blant mange slått fast at oppdrett av torsk var en umulighet. 

I perioden 2004-2012 ble det etablert en rekke selskap for torskeoppdrett i Norge.  Dessverre endte dette med massive tap med påfølgende konkurser og nedleggelser.  Vi har gjennomgått disse selskapene, vi har gått dypt i materien å analysert ” hvorfor det gikk galt” og hvilke erfaringer vi kan ta lærdom av. 

Det var i perioden 2004-2012 en overetablering av selskaper som kjørte full skala produksjon der man hadde svært liteforskningsgrunnlag. 

Man var på 1.Generasjon stamfisk med de utfordringer det medførte i kombinasjon med att markedet for Torsk var dårlig. 

For å trekke en parallell så hadde man de samme utfordringer med de første generasjoner yngel av laks. Den yngel som produseres i dag kan ikke sammenlignes med 1 generasjon, dagens yngel har langt bedre biologiske kvaliteter tilpasset oppdrettsproduksjon.

Prisen på Torsk i perioden 2004-2012 varierte mellomNOK 15-20 /Kg dog så fikk man også den gang en høyere pris for oppdrettstorsk enn for villtorsk. I dag er prisen signifikant høyere og fremtidige forsiktige estimater viser NOK 40-50/kg i årene fremover, basert på økende etterspørsel og svekket tilgang til villfisk mener vi att prisutviklingen vil være positiv utover de estimater vi har lagt til grunn i årene fremover. 

I ”boomen” 2004-2012 ble det omsatt konsesjoner til svært høye priser og man gjorde store investeringer i konsesjoner, lokaliteter og i prosessen med å bygge marked. I dag har vi lav inngang på investeringene samt ett  internasjonalt markedsapparat som er solid fundamentert gjennom SirenaGroup. 

Prosjektet har støtte fra alle relevante leverandører, forskningsmiljøer og innovative miljøer hvor alle er av den oppfatning at man skal bidra aktivt for å bygge opp dette til en bærekraftig industri.

Torskeoppdrett i dag

Torskeoppdrett i dag

Men nå kan vi stå foran en aldri så liten revolusjon. Hos Nofima og Havlandet har de aldri gitt opp drømmen om torskeoppdrett, og etter år med systematisk og langsiktig arbeid kan de nå skilte med svært positive resultater i produksjon av yngel. 

Man har i dag kommet til 5. Generasjon og det genetiske materialet kan ikke sammenlignes med det utgangspunktet man tidligere hadde hvor kvaliteten på yngel var elendig. 

I dag er det svært god kvalitet på yngel og man har avlet frem kvaliteter som har lav dødelighet, ingen deformasjoner, torsken beiter ikke på nøtene lengre, ikke kannibalisme, den er mer robust og vokser raskere.

Det er svært gode resultater og man har de siste årene gjort flere forsøk og produsert Torsk av god kvalitet, i korte trekk så er kvaliteten på det genetiske materiale svært godt i kombinasjon med att etterspørselen etter torsk i markedet er økende. 

Markedet etterspør stabile leveringer av fersk torsk noe som kan løses med oppdrett, det er også ett faktum at villfiskbestanden er under press og man ser dramatiske kutt i torskekvotene globalt. 

Sjansen for å lykkes med lønnsomt torskeoppdrett har aldri vært større enn den er nå

Ta kontakt

Generelle henvendelser
Post@codfarmers.no  

Prosjektleder
Tlf 97 88 51 49
Mr@codfarmers.no  

Daglig Leder
Re@codfarmers.no 

Marked, vi kjøper også store volumer villfanget torsk
Cr@codfarmers.no  

Juridisk
Je@codfarmers.no  

Investor/Finans
Ir@codfarmers.no